SAKLISTE ÅRSMØTE I LOM IL.

Til medlemmer av Lom idrettslag

Sakliste til årsmøte for 2023 i Lom idrettslag

Årsmøtet blir avhalde onsdag 13 mars 2024 kl. 1900 i Klubbhuset i Grov.

Under følgjer saklista for årsmøtet.

Årsmøtet skal:

1. Godkjenne dei røysteføre.

2. Godkjenne innkallinga og saklista.

3. Velje dirigent, referent, samt kven som skal underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslaget årsmeldinga for hovudlaget og undergruppene.

5. Behandle idrettslaget sitt rekneskap i revidert stand.

6. Behandle forslag og saker.

7. Fastsetje medlemskontingent for 2025 og gje gruppestyra fullmakt til å fastsetje treningsavgift for gruppene sin aktivitet.

8. Vedta idrettslaget sitt budsjett.

9. Behandle idrettslaget sin organisasjonsplan.

10. Orientering fra Kontrollutvalget.

11. Gjere følgjande val:

Med venleg helsing styret i Lom idrettslag